جانمایی محل قرار گرفتن پیچ های مادربرد برای بستن روی کیس