اینتل 1.5 میلیارد دلار در دو شرکت چینی سرمایه گذاری میکند