ازکارافتادن و دیتکت نکردن پورت ide درمادربورد asus