اتصال دو سیستم به هم و استفاده از منابع سیستم دومی در اولی