آیا BIOSTAR با مادربرد جدید خود میتواند با حریفان دیگر رقابت کند؟