بالا رفتن شدید power usage هنگام مشغولی درصدی از پردازنده!