PDA

مشاهده نسخه کامل : کلاس چیست ؟includeSecurity
29-10-07, 11:08
۱- کلاسها به صورت فايلهايی با پسوند" h " به طور مثال "cat.h " ذخيره ميشوند و برای استفاده از آن در برنامه نياز است که آنرا به برنامه ضميمه

کنيد به طورمثال :("include " cat.h#)

۲- اما در داخل فايل کلاس چه چيزهايی نوشته می شود :

در کلاس دو مسئاله تعيين می شود :

الف ) متغييرهای لازم

ب ) توابع مورد نياز

در مورد تعريف متعييرها بايد گفت که همانند تعريف متغيير در بر نامه نويسی غير شئ گرا می باشد اما يک نکته مهم را بايد مد نظر داشت و آن

اين است که در برنامه نويسی شئ گرا در کلاس شما حق مقدار دهی به يک متغيير در حين تعريف آن را نداريد . به مثال زير توجه کنيد :

;int a=10 اين در برنامه نويسی عادی مشکلی ندارد اما در يک کلاس حق چنين کاری نداريم و بايد به شکل زير بنويسيم :

;int a

چگونگی مقدار دهی به این متغییر در بحث شئ مورد بررسی قرار می گيرد .

و اما توابع مورد نياز نيز روش خاص خود را داراست .

در يک کلاس شما فقط بايد تابع را تعريف کنيد و کد نويسی بدنه تابع در داخل کلاس انجام نمی شود . در ادامه يک نمونه از يک کلاس ساده آورده

شده است :


}class cat

;int age
;int weight,length

;(void setage(int x
;( int getage(void
;(void Meow(void

{

همانطور که مشاهده کرديد در يک کلاس تنها تعريف متغييرها و توابع صورت می گيرد .

اين نوشته به صورت فايلی با پسوند "h " ذخيره می شود بطور مثال : cat.h حالا باید بتونیم توابع تعریف شده رو بصورت کامل بنویسیم .

برای این کار یک فایل هم نام با نام کلاس می سازند با پسوند cpp مثلا cat.cppدر این فایل جدید ابتدا نوشته می شود " i #include "cat.hدیگر

هدر فایلهای مورد نیاز نیز که جزء ملزومات برناه نویسی است نیز باید نوشته شودبعد از آن نوشتن بدنه فایلها شروع می شود که همانند سی

معمولی است اما با کمی تفاوت جزئی :

بعد از تعیین نوع تابع باید نام کلاس نوشته شده بعد ۲ تا علامت :: گذاشته و اسم تابع و بقیه مجرا نوشته شود . مثلا :


void cat::setage (int a
}
;age=a
}

منبع : مای کامپیوتر