PDA

مشاهده نسخه کامل : مهم ترین و جالب ترین پیشگویی های نوستراداموسM A H R A D
24-08-07, 14:31
سلام دوستان ... دیدم جالبه گفتم اینجا هم بذارم ...

مهمترین پیشگویی های جناب نوستراداموس ( یا بهتر بگم : نوستر آداموس ) :

==============

هنری دوم از فرانسه
قبل از وقوع حادثه هيچکس در دربار فرانسه جرات نداشت سخنی از پيشگوئی نوستر اداموس به ميان اورد.او نحوه مردن شاه هنری را پيشگوئی کرده بود:
شير جوان فايق خواهد امد بر شير پيردر نخستين يورش در صحنه نبرداو چشمهای خصم خود راکه در محفظه ای طلايی قرار داردسوراخ خواهد کرد.
با دو زخم و يک زخم و بعد مرگی سخت.
۴سال بعد در ۱۵۵۹ اين پيشگوئی بوقوع پيوست.هنری که يکی از نشانه های خانوادگيش شير بود با افسری جوان بنام مونتگمری (فرمانده گارد اسکاتلنديش) دوستی نزديکی داشت.اين افسر روزی بی مقدمه به او حمله کرد و کلاهخود او را با نيزه سوراخ کرد و او از ناحيه سر و گردن به سختی مجروح شد و بعد از ۱۰ روز عذاب درگذشت.پيشگوئيهای شگفت انگيز نوستر اداموس: برای کاترين دومديسی (همسر هنری) ضربه ای سخت بود اما باعث شد تا او به آداموس ايمان اورد و از مريدان او شود.نوستر نيز به عنوان قدرشناسی تصوير تمام فرمانروايان اينده فرانسه را در قصر او بر روی اينه ای منعکس کرد.شايد اينکار از بازتاب نقاشيهايی که در اتاق مجاور نصب شده بود: بر روی اينه بوجود امد.اما کاترين که خرافاتی بود به شدت تحت تاثير قرار گرفت و حمايت از نوستر اداموس را کاملا بر عهده گرفت و نوستر با پشتيبانی ملکه توانست با فراغ خاطر به پيشگوئی اينده بپردازد.نوستر پيشگوئی کرد که ۳ فرزند پسر کاترين قبل از او خواهند مرد.
لوئی شانزدهم
فرار ناموفق لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت به وارنس در ۱۷۹۱ در اين عبارت پيشگوئی شده است:
نيمه های شب درون جنگلهای راينآن دو در راهی پيچاپيچملکه با زيوری سفيدپادشاه با جامه ای خاکستریو خلايقی که توفان خون برپا کننددر وارنس.
زوج سلطنتی در دل شب از جنگل گريختند.انها از قصر ملکه گريخته و راه خود را گم کرده بودند.زيور سفيد اشاره به گردنبند الماسی دارد که شهرت ملکه را خدشه دار کرده بود (در مطلبی با عنوان گردنبند سرنوشت ساز به اين ماجرا اشاره کرده ام) همچنين به عادت او در پوشيدن لباسهای سفيد.لباس شاه در هنگام اسارتش خاکستری بود.در سطرهای بعدی اين پيشگوئی نام مردی که چندی به انها پناه داد ذکر شده است.
ناپلئون
نوستر اداموس ظهور ناپلئون را پيشگوئی کرده و از او به عنوان نخستين ضد مسيح نام می برد (دومين ضد مسيح هيتلر و سومين ضد مسيح هنوز ظهور نکرده است) درباره رسيدن ناپلئون به قدرت و سالهای امپراتوريش می نويسد:
امپراتوری نزديک ايتاليا زاده خواهد شد کهامپراتوری را قدر بسيار خواهد نهاد.
ناپلئون هم قدرت سياسی فرانسه را بالا برد و هم قدرت نظامی ان را.نوستر درباره سرانجام ناپلئون چنين پيشگوئی کرده است:
امپراتور بزرگ تبعيد خواهد شدبه مکانی کوچکو دوباره سر بر خواهد داشتو در مکانی کوچک سرنوشتشبه اخر خواهد رسيد.
ناپلئون به جزيره کوچک الب تبعيد شد اما بعد از ۱۰۰ روز از انجا گريخت و دوباره قدرتش را احيا کرد و سرانجام در جزيره سنت هلن درگذشت.
چارلز اول
نوستر چند پيشگوئی درباره چارلز اول کرده: که در کاملترين انها نام چارلز اسقف اعظم لادو کرامول ذکر شده است:
مرد نالايقی از اريکه سلطنت انگلستان فرو خواهد افتادمشاور او در خشم خلايق خواهد سوختپيروان او تمکين می کنند از سر ناچاریو مدعی سلطنت پذيرفته خواهد شد.
وظيفه نشناسی چارلز سلطنتش را بر باد داد.مشاورش (اسقف لاد) در ۱۶۴۵ سر خود را از دست داد.پيروان شاه گروهی اسکاتلندی بودند که او را به پارلمان تحويل دادند و مدعی او ليويه کرامول بود که به عنوان شاه جديد پذيرفته شد.دقيقترين پيشگوئی در مورد چارلز چنين بود:
مجلس عوام شاه را به مرگ محکوم خواهد کردسر تراشيدگان شورا در اين رای دخيل خواهند بود.
و در مورد کرامول می گويد: او به قصاب بيشتر شباهت دارد تا به شاه انگليس (در مورد چارلز می توانيد مطلبی با عنوان بيرحمترين عموی تاريخ را بخوانيد)
آتشسوزی و طاعون بزرگ لندن
نوستر بندرت تاريخ دقيق وقايع را گفته است اما تاريخ اتش سوزی بزرگ لندن استثنا است در اين مورد نوشته است:
اتش عدالت بر لندن می بارددر تاريخ سه بيست به علاوه شش
نوستر در اينجا به عادت ايتالياييها رفتار کرده که تنها دو رقم اخر عدد را ذکر می کنند.شيوع طاعون لندن را در ۱۶۶۵ کيفری برای مرگ چارلز اول می داند:
طاعون بزرگ در ان شهر نزديک دريا به پايان نخواهد رسيدتا کيفر ان مرگ به کفايت رسد.
به سبب خونهای بيگناهان و کليسای بزرگدر خشم قديسان دروغين خواهد سوخت.
قديسان دروغين اشاره به نهضت پيوريتانها دارد و کليسای بزرگ اشاره به کليسای سنت پل (در مورد اتش سوزی لندن می توانيد مقاله نانوايی که لندن را به اتش کشيد بخوانيد).
لوئی پاستور
پيشگوئيهای نوستر در مورد وقايع جديد به اندازه وقايع قديم قابل توجه است.در اين مورد هم نام و هم تاريخ ماجرا ذکر شده است:
پاستور جوان رب النوعی تکريم: خواهد شدان هنگام که ماه چرخش خود را به پايان رساند.
وقتی پاستور در ۱۸۸۹ انستيتو پاستور را تاسيس کرد کشفيات بزرگی در علم پزشکی به ظهور رسيد.چرخش ماه به دور زمين هر ۱۹ سال يکبار اتفاق می افتد.يکی از اين چرخشها در ۱۸۸۹ کامل شد.
ژنرال فرانکو
در شرح وقايع جنگهای داخلی اسپانيا (۱۹۳۹ -۱۹۳۶) نوستر نام شخصيت اصلی را پيرمو دو ريورا و فرانکو را که باعث سرنگونی او شد ذکر می کند.خط اخر پيشگوئی به تبعيد موقتی فرانکو انهنگام که به او اجازه ورود به اسپانيا داده نشد اشاره دارد:
فرانکو از کاستيل شورايی تشکيل خواهد داد.
سفرا موافقت نمی کنند و تفرقه ايجاد می شودمردم ريورا جماعت می کنند و مانع عبور ان مرد از دريا خواهند شد.
استعفای ادوارد هشتم
نوستر استعفای ادوارد هشتم را نيز پيشگوئی کرده است.ادوارد به سبب عشقی که به زنی امريکايی (واليس سمپسون) داشت از سلطنت کناره گرفت:
از انجا که مايل به جدايی نيستو از انجايی که همسرش ناشايسته محسوب می شودپادشاه جزاير: ناچار می شود کناره گيردو مقام خود را به کسی بسپارد که نشانی از سلطنت ندارد.
ادوارد در ۱۹۳۹ استعفا کرد.همسرش از نظر انگليسيها شايسته مقام ملکه نبود.پادشاه به تبعيد رفت و جرج ششم که امادگی سلطنت را نداشت به جای برادرش به قدرت رسيد.
آدولف هیتلر
نوستر چند پيشگوئی خارق العاده و دقيق درباره رهبر نازيها کرده است.در يکی از انها خلاصه ای از زندگی او را ارائه می کند و از مرگ نامعلوم او سخن می گويد:
در کوهستانهای اتريس نزديک رايناز پدر و مادری معمولی زاده خواهد شدمردی که مدعی دفاع از لهستان و مجارستان خواهد بودپايان کار اوهرگز دانسته نخواهد شد.
شعر ديگری از نخستين سالهای جنگ وقتی که ارتش المان در طول جبهه بسوی فرانسه به حرکت درامد حکايت دارد.اگرچه بيشتر کشورهای اروپا بر ضد هيتلر و يا به گفته نوستر: هيستر متحد شده بودند اما او مدتی فاتح بی چون و چرای نبردها بود:
جانوری وحشی و پر اشتها از رودها خواهد گذشتو جنگجويان عظيمی بر عليه اين جانور هيستر خواهند جنگيد.
نوستر همچنين از سلاحهايی سخن گفته که صدای انها در اسمانها شنيده خواهد شد و ماشينهای پرنده ای که از انها اتش خارج خواهد شد (به هواپيما و بمبارانها و موشکهای وی-۲ اشاره دارد) نوستر تصويری زنده از خلبانها با ماسک اکسيژن و کلاه و لوله های اتصال ارائه می دهد.او از نيمه انسان نيمه خوکهايی که در صحنه نبرد در اسمانند سخن می گويد (در رابطه با پيشگوئی نوستر اداموس درباره نازيها می توانيد مقاله نوستر اداموس و جنگ بر سر پيشگوئيهايش را بخوانيد).
بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی
بمبهای اتمی که بر روی هيروشيما و ناکازاکی انداخته شد در پيشگوئيهای نوستر امده است:
بر دو شهر نزديک بندرگاهچنان تازيانه عذابی فرو خواهد امد که تا کنون ديده نشده است.
درباره آینده
نوستر به سومين جنگ جهانی در پايان قرن بيستم اشاره داشت که در نيمکره شمالی و بعد از اتحاد دو ابرقدرت بر عليه شرق بوقوع می پيوندد:
وقتی قدرتهای نيمکره شمالیبا هم متحد شونددر شرق ترس و هراسی هولناکبر می خيزدروزی دو رهبر بزرگ با يکديگردوست خواهند شدو سرزمين جديد به اوج اقتدارخواهد رسيدانگاه مردی خونخوار دوباره ظهور خواهد کرد.
مرد خونخوار به عنوان سومين ضد مسيح جهان شناخته شده است و در چين ظهور خواهد کرد.سرزمين جديد در مکاشفات نوستر: همان امريکاست.بنابراين نوستر از جنگ بين امريکا و روسيه بر عليه چين سخن گفته است.حتی تاريخ دقيق اين جنگ را نيز مشخص کرده است:
از ۱۹۹۹هفت ماه گذشتهاز اسمان پادشاه وحشت فرو خواهد امدقبل و بعد از ان جنگ سلطنت خواهد کرد.
نيمکره شمالی اسيب فراوان خواهد ديد و قحطی عظيمی که در نتيجه افات بوجود می ايد نيمکره شمالی را فرا می گيرد (بيشتر پيشگويان سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ را پايان جهان به سبب جنگ جهانی سوم ذکر کرده اند)


سپاس :1. (3):

منبع یادم رفته بود : Only the registered members can see the link

مجدداً سپاس