PDA

مشاهده نسخه کامل : مرتب سازی و انتخاب کردن سطرهاSecurity
04-07-07, 10:45
شرط ORDER BY
شرط The ORDER BY يک ترکيب گزينه ای از يک حالت SELECT می باشد. آن به شما برای مشخص کردن ترتيب در آن سطرهايی که بازگشت خواهند کرد اجازه می دهد. ستونهای چندگانه می توانند مشخص شوند و سطرها می توانند به صورت ترتيب افزايشی يا کاهشی باز گردانده شوند.

مرتب سازی سطرها

ساده ترين فرم در شرط ORDER BY فراهم می سازد يک نام ستون تکی که برای مرتب کردن سطرها که به وسيله Query باز گردانده می شود استفاده خواهد شد.

مرتب کردن سطرها با استفاده از قاب Grid

1- Query Designer را برای جدول Oils به وسيله کليک راست کردن نام آن در قاب Details باز می کنيم. به زير منوی جدول Open رفته و همه ستونهای بازگشتی را انتخاب می کنيم. SQL Server ، Query Designer را برای جدول باز می کند.

2- قاب Grid را به وسيله کليک راست کردن دکمه قاب Grid در نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

3- فقط ستونهای OilID ، Oil Name ، LatinName را برای نمايش انتخاب می کنيم. Query Designer محتويات قاب Results را که کمرنگ شده برای نشان دادن اينکه با مشخصات Query زياد مربوط نمی باشد نشان می دهد.

4- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer فقط ستونهای مشخص شده را نشان می دهد.

5- نوع Sort فيلد Oil Name را صعودی قرار می دهيم.

6- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer سطرهای مرتب شده با Oil Name را نشان می دهد.

مرتب سازی سطرها با استفاده از قاب SQL

1- قاب Grid را پنهان ساخته و قاب SQL را به وسيله کليک کردن دکمه ها روی نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

2- DESC را بعد از شرط ORDER BY OilName اضافه می کنيم.

راهنمايی: کليد واژه DESCبه SQL Server برگرداندن سطرها به ترتيب نزولی را ابراز می کند. کليد واژه ASC که گزينه ای می باشد سطرها را به ترتيب صعودی برمی گرداند.

3- دکمه Run را روی نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer نتايح را که با OilName ذخيره شده به صورت نزولی نشان می دهد.

مرتب سازی ستونهای چندگانه

شما می توانيد ستونهای چندگانه را در شرط ORDER BY مشخص کنيد. زمانی که ستونهای چندگانه مشخص می گردند ترتيب ستونها نتايج SQL Server را که به وسيله اولين ستون و سپس به وسيله دومين ستون و بنابراين چهارمين ستون مرتب خواهد شد مشخص می کند.
راهنمايی: تمرينها در اين بخش از جدول OilOdors استفاده می کند که به صورت جدول الحاقی انجام وظيفه می کند که ارتباط چندبه چند بين جدول Oils و Odors را تجزيه و تحليل می کند. معمولاً شما کليدهای خارجی ترکيب شده در اين جدول را با استفاده از يک ارتباط تجزيه می کرديد.

مرتب سازی سطرها با استفاده از قاب Grid

1- پنجره شماره 1 را از منوی Window برای برگشت به درخت Console انتخاب می کنيم.

2- Query Designer را برای جدول Oil Orders به وسيله کليک راست کردن نام آن در قاب Details باز کرده روی زير منوی جدول Open رفته و همه سطرهای بازگشتی را انتخاب می کنيم. SQL Server ، Query Designer را برای جدول باز می کند.

3- قاب Grid را به وسيله کليک کردن دکمه قاب Grid روی نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

4- * را در قاب Grid با نامهای دو فيلد جايگزين می کنيم. SQL Server محتويات از قاب Results را برای نشان دادن اينکه آن با مشخصات Query زياد در ارتباط نيست کم رنگ می کند.

5- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer فقط ستونهای مشخص شده شما را نشان می دهد.

6- نوع Sort هر دوی ستونها را صعودی قرار می دهيم.

7- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer سطرهای مرتب شده را با اولين OilID و سپس با OdorID در داخل OilID نشان می دهد.


مرتب کردن سطرها با استفاده از قاب SQL

1- قاب Grid را پنهان کرده و قاب SQL را به وسيله کليک کردن دکمه ها در نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

2- ستونها را در شرط ORDER BY معکوس می کنيم.

3- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer نتايج مرتب شده را با اولين OdorID و سپس با OilID نشان می دهد.

4- پنجره Query Designer را می بنديم.

شرط WHERE
با استفاده از شرط اختياری WHERE از حالت SELECT شما می توانيد يک زير مجموعه از سطرها که باز گردانده می شوند را مشخص کنيد. برای مثال شما ممکن است بخواهيد فقط مشتريهايی که بيش از $1000 در 12 ماه قبل خرج کرده اند را ببينيد يا اينکه فقط نامهای Oil که با حرف R شروع می شوند را ببينيد. شما اين ملاکها را با استفاده از شرط WHERE مشخص خواهيد کرد.

شرط WHERE BASIC
Operator Meaning
مساويست با = بزرگتر از < کوچکتر از >بزرگتر يا مساويست با =<کوچکتر يا مساويست با => مساوی نيست با <>
کليد برای شرط WHERE يک ملاک انتخابی می باشد که مشخص می کند که کدام سطرها باز خواهند گشت. ساختار پايه ای از يک شرط WHERE ، WHERE می باشد. SQL Server يک حدود کاملی از اپراتورهای مقايسه ای را به طوری که در جدول B-1 نشان داده شده فراهم می سازد.

مشخص شده در شرايط WHERE می تواند يک ارزش دائمی باشد مانند Red"" يا 10000 يا می تواند باشد يک عبارتی که يک ارزش مانند GETDATE. را باز گرداند. به طور شبيه ارزش می تواند دستی ساخته شوند با استفاده از تابعهای Transact-SQL مانند LEFT که يک تعدادی از کاراکترهای مشخص شده از چپ يک رشته را باز می گرداند، ما تمام جزئيات توابع را در درس 24 مرور خواهيم کرد.

مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از قاب Grid

1- پنجره شماره 2 را از منوی Window برای بازگشت به پنجره Query Designer که ما زودتر در اين درس استفاده کرده ايم انتخاب می کنيم.

2- قاب SQL را پنهان کرده و قاب Grid را به وسيله کليک کردن دکمه ها در نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

3- "="Eucalyptus را در سل ملاک سطر OilName از قاب Grid وارد می کنيم.

4- دکمه Run را روی نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم، Query Designer فقط يک سطر تنها را نشان می دهد.

مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از قاب SQL

1- قاب Grid را پنهان ساخته و قاب SQL را به وسيله کليک کردن دکمه ها در نوار ابزار Query Designer کليک می کنيم.

2- شرط WHERE را با WHERE (LEFT(Oil Name,1)="R") تغيير می دهيم.

3- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer نامهای Oil را که با "R" شروع می گردد را نشان می دهد.


استفاده کردن از اپراتورهای ويژه

علاوه بر فرمت استاندارد برای يک شرط WHERE از ، SQL Server همچنين سه عملگر را پشتيبانی می کند: LIKE که اجازه می دهد به شما به فراهم ساختن مقدار نامشخص با استفاده از وايلد کارتهای نشان داده شده در جدول 2-13 و BETWEEN که اجازه می دهد به شما مشخص کردن يک محدوده از ارزشها و IN که اجازه می دهد به شما برای

مشخص کردن يک مجموعه از مقادير.

مثال معنی Wildcard
LIKE 'a' که ارتباط می دهد at"" و "as" هر تک کاراکتر -اما نه "and"%'t'%ILKE که ارتباط می دهد "at" و bat"" و "Together" اما نه "Lucky" هر رشته از صفر يا چندين کاراکتر %LIKE '[a-c]at' که ارتباط می دهدCat"" و "bat" اما نه "fat" هر کاراکتر ويژه در داخل يک محدوده يا مجموعه []LIKE '[a-b]at' که ارتباط می دهدBat"" اما نه "Cat"LIKE '[^c]at' که ارتباط می دهد "Bat" و "fat" اما نه "Cat" هر کاراکتر ويژه که در داخل يک محدوده يا مجموعه نمی باشد [^]

مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از LIKE

1- شرط WHERE را در قاب SQL برای WHERE تغيير می دهيم. )% (Oil Name LIKE 'Rose'

2- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer همه سطرهايی که با Rose شروع می گردد را نشان می دهد.

مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از BETWEEN

1- شرط WHERE را در قاب SQL باWHERE(LEFT(Oil Name,1)BETWEEN A AND 'C') تغيير می دهيم.

2- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer همه سطرها که با A و B يا C شروع می گردد را نشان می دهد.

راهنمايی: Transact-SQL همچنين عملگرها Not BETWEEN را پشتيبانی می کند که دقيقاً از همان طريق کار می کند. به استثنای اينکه آن شامل يک محدوده ای از مقادير می باشد. برای مثال Left (Oil Name , 1) Not BETWEEN 'C' And 'E' همه سطرها باز خواهد گرداند به جز آنهايی که Oil Name با C و D يا E شروع می کند.

مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از IN

1- شرط WHERE را در قاب SQL با WHERE (LEFT (OilName , 1) IN('G','M','V')) تغيير می دهيم.

2- دکمه Run را در نوار ابزار Query Designer برای اجرا Query کليک می کنيم. Query Designer ، 8 سطر را نشان می دهد.

ترکيب کردن ملاک انتخابی

علاوه بر مشخص کردن يک شرط WHERE با استفاده از عبارت Format شما می توانيد همچنين عبارات را با استفاده از عملگر منطقی OR يا AND ترکيب کنيد. يک شرط WHERE از فرمت FormatOR سطرهايی که به ملاک مربوط می گردند خواهد بازگرداند، نظر به اينکه يک شرط WHERE از And Format سطرهايی که به هر دو ملاکها مربوط می گردند را باز خواهد گرداند.

مشخص کردن ملاک پيچيده با استفاده از OR

1- شرط WHERE رادرقاب SQL به WHERE (OilName='Rosemary' OR OilName='Sagy) تغيير می دهيم.

2- دکمه Run را روی نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer دو سطر را نشان می دهد.

مشخص کردن ملاک پيچيده با استفاده از AND

1- شرط WHERE را در قاب SQL به ) %(Oil Name LIKE 'Rose' WHERE تغيير می دهيم.

2- دکمه Run را روی نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer ، 4 سطر را نشان می دهد.

3- شرط WHERE را در قاب SQL به And (OilID<40) ) %(OilName LIKE Rose WHERE تغيير می دهيم.

4- دکمه Run را روی نوار ابزار Query Designer برای اجرای Query کليک می کنيم. Query Designer سطر Roso Otto را شامل می گردد.

منبع مقاله : سايت كامپيوتر من