PDA

مشاهده نسخه کامل : شعر بگید و همه بخوننzx123zx
02-03-13, 14:24
من شعری که خودم گفتم و مینویسم شما می تونید شعر نو یا هرشعری که دوست داریر بگید من شعر نومیگم
در زیر باران بودم
ناگهان صدایی شنیدم
صدای قطره های باران بود
که بامن حرف می زدنند
راز دلشان را می گفتند
غصه هایشان را می گفتند
دردودل هایشان را میگفتند
ومن همچنان گوش می دادم