PDA

مشاهده نسخه کامل : چند خط شعر از فرودسی که از زردتشت میگویدOver_Cracker
15-06-11, 17:32
«چند خط شعر از فردوسی که از زردتشت میگوید»


چو یک چند گاهی بر آمد برین
درختی پدید آمد اندر زمیناز ایوان گشتاسپ تا پیش کاخدرختی گشن بیخ بسیار شاخهمه برگ او پند و بارش خرد
کسی جز چون او بر خورد کی مردخجسته پی و نام او زردهشت
که اهریمن بد کنش را بکشتبه شاه جهان گفت که پیغمبرم
تو را سوی یزدان همی رهبرم

بیاموز آئین و دین بهی
که بی دین همی خوب نه آید شهی