PDA

مشاهده نسخه کامل : یک مطلب کوچک در باره رمTrance
09-04-07, 16:48
1-حافظه (رم) دارای خانه های بسیاری است که هر یک محل ذخیره سازی عددی است
2-حافظه مجمو عه ای از خانه ها مکانها برای ذخیره سازی اعداد می باشد هر مکان خانه حافظه نامیده می شود و یک بایت است یک خانه حافظه تنها یک مقدار را در خود جای می دهد ان مقدار می تواند به فاصله صفر تا 256 با شد. هر خانه حافظه عدد متفاوتی از نظر فیزیکی ذخیره میکند .البته مقادیر مساوی و یکسان نیز می توانند به هر تعداد در خانه های مختلف حافظه ذخیره شوند.
3-هر خانه حافظه ادرسی دارد که یک عدد منحصر به فرد و مختص ان می باشد و به هیچ مکان دیگری تعلق ندارد .وقتی پردازنده می خواهد مقداری را از ان محل خاص بخواهد و یا بنویسد ادرس ان مکان را به حافظه می گوید ادرس معمولا با صفر شروع می شود و به ترتیب از ان ادامه می یابند.

M A H R A D
09-04-07, 18:31
1-حافظه (رم) دارای خانه های بسیاری است که هر یک محل ذخیره سازی عددی است
2-حافظه مجمو عه ای از خانه ها مکانها برای ذخیره سازی اعداد می باشد هر مکان خانه حافظه نامیده می شود و یک بایت است یک خانه حافظه تنها یک مقدار را در خود جای می دهد ان مقدار می تواند به فاصله صفر تا 256 با شد. هر خانه حافظه عدد متفاوتی از نظر فیزیکی ذخیره میکند .البته مقادیر مساوی و یکسان نیز می توانند به هر تعداد در خانه های مختلف حافظه ذخیره شوند.
3-هر خانه حافظه ادرسی دارد که یک عدد منحصر به فرد و مختص ان می باشد و به هیچ مکان دیگری تعلق ندارد .وقتی پردازنده می خواهد مقداری را از ان محل خاص بخواهد و یا بنویسد ادرس ان مکان را به حافظه می گوید ادرس معمولا با صفر شروع می شود و به ترتیب از ان ادامه می یابند.
+ اینكه ثبت دیتا بصورت Random است

RAM = Random Acces Memory