PDA

مشاهده نسخه کامل : اصطلاحات انگلیسی - English IdiomsBahador
27-01-10, 20:40
دوستان عزیز بر اساس پیشنهادی که از طرف دوست خوبم ™Ali (Only the registered members can see the link) داشتم تصمیم گرفتم که این تاپیک رو راه اندازی کنم که دوستان عزیز با اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی بیشتر آشنا بشن.
یاد گرفتن این اصطلاحات به صحبت کردن در زبان انگلیسی خیلی کمک میکنه و صحب کردن شما رو از اون حالت خشک و کتابی و رسمی در میاره. این کار باعث میشه که وقتی که با کسی به زبان انگلیسی صحبت میکنید با شما احساس راحتی بیشتری کنن و بتونین دوستان Native زیادی پیدا کنید.
البته فراموش نکنید که یاد گرفتن این اصطلاحات کافی نیست و استفاده از اونهاست که نقش اصلی رو داره

قوانین این تاپیک :
1 - توضیحات مربوط به کاربرد را حتما ذکر کنید


حتی الامکان این توضیحات برای تقویت زبان به انگلیسی باشن مگر اینکه توضیحات فارسی بهتر اطلاح را شرح بدهد
سعی کنید با BOLD کردن اصلاح یا رنگی کردن اون رو از توضیحات جدا کنید

2 - از درج پست نامربوط به اصطلاحات جدا خود داری کنید. در صورت مشکل به نویسنده اون اصطلاح پیغام خصوصی بدید و اینجا پست درج نکنید

3 - برای تشکر و قدردانی از دوستانی که اینجا وقت میزارن فقط دکمه تشکر را بزنید

4 - اصطلاحاتی را اینجا شرح دهید که از کاربرد آنها مطمئن هستین

5 - استفاده از کلمات توهین آمیز و درج دشنام ها و ناسزاها جدا بپرهیزید

6 - درصورتی که نکته گرامری خاصی برای استفاده از اصطلاحات نیاز هست اون رو حتما شرح دهید. برای اینکار میتونید از یک مثال استفاده کنید

Bahador
27-01-10, 21:31
Moving at a snail's pace : If something moves at a snail's pace, it moves very slowly
My home works move at a snail's pace : I do my home works slownly

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Armed to the teeth : If people are armed to the teeth, they have lots of weapons
Those Riff raffs near The Bank are armed to the teeth : Those Riff raffs have many guns


* Riff raff به معنای اراذل و اوباش است
** نمونه این اصلاح در زبان فارسی وجود دارد : تا دندان مصلح است

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Apple of Your Eye : Something or someone that is very special to you is the 'apple of your' eye
Take care Of my son, he is apple of my eye : My son is really important for me

* نمونه این اصطلاح در زبان فارسی موجود است : نور چشم (یا سوگولی) کسی بودن

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Angry as a bear with a sore foot : If any one is angry as a bear with a sore foot, he/she is very angry

I arrived late and I saw my father was angry as a bear with a sore foot : My father was very angry

* نمونه دیگر این اصطلاح : Angry as a bull

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Act of God : An act of God is something like an earthquake or floods that human beings cannot prevent or control

That huge earthquake was the Act of God : the earthquake was one of the God's power

™Ali
27-01-10, 23:04
shot in the arm : assurance , encouragment , confidence , motive , spur , instigator , etc
e.g : The good test grade was a shot in the arm for john


معنی : دلگرمی، مشوق، محرک===========================

no spring chicken : to grow old. to become ful of years
e.g : i'm not as agile as I used to be. I'm no spring chicken


معنی : پیر بودن، سنی از کسی گذشتن، دیگر جوان نبودن===========================

miss the boat : to be late , to delay
e.g : There were still come tickets available last week. You could have bought one, but you missed the boat


معنی : دیر جنبیدن، فرصت را از دست دادن===========================


hit the spot : to stick , to adhere
e.g : It is so hot in here. A cool drink really hits the spot.

معنی : چسبیدن، جون دادن ( لفظ عامیانه است ! )

Bahador
28-01-10, 13:01
Bon appetite : Have a good feeding

*نمونه دیگر این اصطلاح : Good Appetite
** نمونه این اصطلاح در فارسی وجود دارد : نوش جان

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Back to back : If things happen back to back, they are directly one after another

My financial problems happened back to back

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Bad Apple : A person who is bad and makes other bad is a bad apple

Your brother is a bad apple : he is a bad guy

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Bad hair day : If you're having a bad hair day, things are not going the way you would like or had planned

Today is a bad hair day, because the fan is damaged and we can't have a party

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Be all ears : If you are all ears, you are very eager to hear what someone has to say

I'm all ears, so tell me about your new job : I pay attention (listen carefully) a lot to you
* نمونه این اصطلاح در فارسی وجود دارد : سراپا گوش بودن

Bahador
28-01-10, 13:55
Better Half : Your better half is your husband or wife

The girl that is standing near the window is my better half : she is my wife

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


Big cheese : The big cheese is the boss

Oh look the big cheese is coming : the boss is coming

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:


Bird brain : Someone who has a bird-brain, or is bird-brained, is stupid

That man is a bird-brained : he is stupid

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Bit player : A bit player has a small or unimportant role in something

I am a bit player in the central office : I'm not important person in central office

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Busy as a bee : If you are as busy as a bee, you are very busy

Sorry I cant wash your clothes, I'm as busy as a bee : I'm really busy and I don't have time

™Ali
28-01-10, 19:42
pain in the neck : disaster , calamity , blight , etc
e.g : There's something wrong with my car almost every day. It's really become a pain in the neck

معنی : مایه ی دردسر، مایه ی عذاب، بلای جان===========================

different strokes for different folks : means everyone have a style/favorite/taste
e.g : My husband likes watching T.V., but I like reading books. Well, different strokes for different strokes for different folks

معنی : سلیقه ها متفاوته، هر کسی علاقه ای داره، هر کسی یه چیزی رو می پسنده !


===========================

take someone for ride : to play a trick , to form an intrigue
e.g : Jack, if you're not careful, the mechanic will definitely take you for a ride

معنی : سر کسی کلاه گذاشتن، کلک زدن، سر کسی را زیر آب کردن


===========================

pardon me french : excuse me for my speak
e.g : He is really a bastard, if you'll pardon my french

معنی : با عرض معذرت، ببخشید بد دهنی می کنم !


===========================

Lemon : to break down , to spoil , to be out of order , to go bad , to collapse , to be impaired
e.g : She got a real lemon by her new car

معنی : خراب شدن چیزی، دچار دردسر شدن

™Ali
28-01-10, 19:57
lay one's cards on the table : be honest , be truthful , to tell the truth
e.g : Come on, lay your cards on the table. Tell me what you really think

معنی : صادق بودن، رو راست بودن


===========================

play it by ear
e.g : - What are we gonna do after the movie tonight?
- We'll play it by ear

معنی : بدون تدارک قبلی کاری را انجام دادن


===========================

monkey business : to play the fool , to play the buffoon , hoaxing , cheating
e.g : Stop the monkey business! This is serious

معنی : دوز و کلک، حقه بازی، مسخره بازی


===========================

off the hook :to aid to help , to redress , support someone
e.g : It's his own fault for getting himself into this situation, but we'll have to think of a way to get him off the hook

معنی : به داد کسی رسیدن، کسی را از توی هچل در آوردن، از هچل در آمدن

Bahador
29-01-10, 00:22
Clean hands : Someone with clean hands, or who keeps their hands clean, is not involved in illegal or immoral activities
He is a clean hands person : He never do something illegally

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Cloud nine : If you are on cloud nine, you are extremely happy

Today is my birthday, I'm on cloud nine : I'm very happy

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Cloud on the horizon : If you can see a problem ahead, you can call it a cloud on the horizon

You broke the window, lets run away. its a cloud on the horizon

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Cold Fish : A cold fish is a person who doesn't show how he/she feel

Oh you are such a cold fish ... aren't you angry about the accident? : you can't show your feeling

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Come to ahead : If events reach a crisis point, they come to a head

My financial come to a head. what can I do? : you're problem become unsolvable

Bahador
29-01-10, 17:42
Dead from the neck up : Someone who's dead from the neck up is very stupid person

You are dead from the neck up : you are stupid

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Dog tired : If you are dog tired, you are exhausted

I worked all day long and now I'm doge tired : I am very tired

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Dog's life : If some has a dog's life, they have a very unfortunate and wretched life

Look at that man. he sleeps in street, he has a dog's life : he has a poor life

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Donkey Work : Donkey work is any hard, boring work or task

Moving those box was a real donkey work

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Double Dutch : If something is double Dutch, it is completely incomprehensible

this puzzle is double dutch : it is complicated

incomprehensible: incomprehensible
این اصطلاح بیشتر در زبان British استفاده میشه و به ندرت در US کاربرد دارم

Bahador
30-01-10, 20:15
Each and every : absolutely every

Teacher : I want each and every one of you to bring your textbooks tomorrow

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Eager beaver : person willing to do extra work

At work, he is an eager beaver

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Eat my hat : People say this when they don't believe that something is going to happen

If he passes that exam, I'll eat my hat : he couldn't pass that exam

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Eye candy : When a person is very attractive, they can be described as eye candy - sweet to look at

Look at that eye candy, She is the most beautiful girl that I ever seen

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Every trick in the book : If you try every trick in the book, you try every possible way to get what you want

I tried every trick in the book to steal the car from garage, I couldnt

Bahador
31-01-10, 08:43
Full throttle : If you do something full throttle, you do it with as much speed and energy as you can

I drive to the work full throttle : I drive very fast


:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Full of hot air : Someone who is full of hot air talks a lot of rubbish

She talks a lot ,she is full of hot air

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Full of beans : If someone's full of beans, he/she is very energetic

How are you today? I think you are full of beans today : you have much energy

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:From scratch :from the beginning

We started our trip yesterday and from scratch I had problems with my friends

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:For the birds : If something is worthless or ridiculous, it is for the birds

you always buy something that is for the bird

Bahador
05-02-10, 14:01
Game On : When someone says 'Game on!', it means that they are accepting a challenge or ready to get something done

I accept the deal, Game on

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Game Plan : A game plan is a strategy

My game plan is a little bit different

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Get someone's drift: If you get someone's drift, you understand what they are trying to say

She couldn't explain what she want but finally I got her drift

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Get someone's goat : If something gets your goat, it annoys you

your car noises get my goat : it bothers me
*کلمه annoys به معنی اذیت کردن و آزار دادن است

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Give a hand : help out,

this box is really heavy, please give me a hand : please help me

Bahador
06-02-10, 18:48
Hand in glove : If two person are hand in glove, they have an extremely close relationship

This is my classmate; we are hand in glove : we are close friend

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Hang out to dry : If you hang someone out to dry, you abandon him/her when they are in trouble

My best friend hang me out to dry in the bad situation of my financial problems

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Heart of gold : Someone with a heart of gold is a genuinely kind and caring person
My mother has a heart of gold : my mother is really kind

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Heart of glass : When someone has a heart of glass, he/she is easily affected emotionally

I have a heart of glass
* نمونه این عبارت در زبان فارسی موجود است : دل نازک
** متضاد این عبارت در انگلیسی Heart of stone و یا Heart of steel میباشد

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Hungry as a bear : If you are hungry as a bear, it means that you are really hungry

I didn't eat anything from morning; I am hungry as a bera

Bahador
08-02-10, 17:11
In a flash : If something happens in a flash, it happens very quickly indeed

The car accident happened in a flash
* نمونه این عبارت در فارسی موجود است : در یک چشم به هم زدن
** مترادف این اصطلاح In a Heartbeat میباشد
*** مترادف دیگر این عبارت in a jiffy میباشد

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:In a fog : If you're in a fog, you are confused, dazed or unaware

Would you explain more? I'm still in a fog

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:In a jam : If you are in a jam, you are in some trouble. If you get out of a jam, you avoid trouble

I do not have enough money and now I'm in a jam

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:It costs an arm and a leg : If something costs an arm and a leg, it is very expensive

This car costs an arm and a leg : This car is expensive
* نمونه دیگر این عبارت It costs the earth میباشد

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Itch to : If you are itching to do something, you are very eager to do it

She is itching to prepare food at home

Bahador
10-02-10, 23:37
jack-of-all-trades : A jack-of-all-trades is someone that can do many different jobs

He is a jack-of-all-trades in our office
*نمونه این اصطلاح در زبان فارسی موجود میباشد : آچار فرانسه (در انجام کارها)

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Jet black : To emphasise how black something is, such as someone's hair, we can call it jet-black

What jet black shoes she wears

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Juggle frog : If you are juggling frogs, you are trying to do something very difficult

They are juggling frogs and always they are in trouble

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Jungle out there : the situation is dangerous and there are no rules

How can you teach in that school? there is jungle out there

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Just off the boat : If someone is just off the boat, they are naive and inexperienced

Why you give the most important job to a person that is just off the boat? : why you give an important job to a inexperienced person

Bahador
11-03-10, 17:50
Keep in touch : If you keep in touch with someone, you keep communicating with them even though you may live far apart
My oldest friend keeps in touch with me from 1992 until now

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Keep mum : If you keep mum about something, you keep quiet and don't tell anyone
Please keep mum about my failure in school : don't tell anyone about my failure in school

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Kick a habit : If you kick a habit, you stop doing it
I kicked smoking last year : I gave up smoking

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Kick away the ladder : If someone kicks away the ladder, they remove something that was supporting or helping someone
He kicked away the ladder after his marriage

* نمونه این اصطلاح در فارسی موجود است : پل های پشت سر را خراب کردن

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Kill two birds with one stone : When you kill two birds with one stone, you resolve two difficulties or matters with a single action
I killed two birds with one stone yesterday. I bought a TV and I won a CD Player in lottery

* نمونه این اصطلاح در زبان فارسی موجود است : با یک تیر دو نشان زدن

Saeed-Milan
21-03-10, 00:15
Never Judge a book by it's cover

این یک مثل هست و منظور اینه که درمورد چیزی که نمی دونی قضاوت نکن

Bahador
24-06-10, 19:43
Laugh a minute : Someone who is a laugh a minute is very funny

My brother is a laugh a minute, he knows a lot of jokes

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Lay down the law : If someone lays down the law, they tell people what to do and are authoritarian

teacher who lays down the law is the most conservative teacher in the school


:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Left in the dark : If you are left in the dark about something, you aren't given the information that you should have

you left me in the dark with a TV that I couldn't turn on

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Lend an ear : If you lend an ear, you listen to what someone has to say; listen attentively

he always lends an ear to our conversation

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Let's call a day : This is used as a way of suggesting that it is time to stop working on something

stop painting the wall, Let's call it a day