PDA

مشاهده نسخه کامل : خلاصه سازی داده هاSecurity
14-02-07, 18:50
خلاصه سازی داده ها

هنگامی که دو جدول در يک پيوند يک به چند سهيم هستند. وسيله محرک Query مقاديری از سطر را از يک طرف برای ارتباط دادن سطرها در طرفهای ديگری تکرار می کند. بعضی مواقع آن دقيقاً چيزی است که شما می خواهيد، اما اغلب شما می خواهيد تکرار کردن سطرها را از چندين طريق دسته بندی يا خلاصه سازيد. در اين درس، ما به دو روش برای انجام آن که عبارتند از کليد واژه DISTINCT و شرط GROUP BY نگاه خواهيم کرد.

شناختن SELECT DISTINCT
يکی از اهداف طرح پايگاه داده ارتباطی برداشتن وابستگی داده ها می باشد. اما بيشتر پايگاه داده به طور ضروری مقادير واقعی در چندين سطر را شامل خواهد شد. يک جدولی که شامل اطلاعات آدرس مشتری می باشد برای مثال احتمالاً کد ايالتی و کشوری برای چندين سطر خواهد داشت که نه اشتباه و نه تکراری می باشد. نظر به اينکه هر کد ايالتی نسبتی از يک مشتری می باشد. به همين نحو يک جدول از چندين جهت از يک ارتباط يک به چند ممکن است هر مقدار کليد خارجی معلوم که چندين بار تکرار شده را داشته باشد. آن برای يک ارتباط يکپارچه از پايگاه داده لازم می باشد. اگر چه اين تکرار می تواند بعضی مواقع نتايج Query را نامطلوب سازد. يک جدول مشتری با 1000 سطر با 90 درصد مشتری از کاليفرنيا، Query زير کد CA را 9000 بار خواهد باز گرداند که اصلاً يک نتيجه مفيدی نمی باشد.

SELECT State From Customer
کليد واژه Distinct در اين موقعيت شما را کمک می کند. Distinct که درست بعد از SELECT قرار می گيرد به SQL Server دستور داده که سطرهايی چندگانه در قرارگيری نتايج را حذف نمايد. بنابراين Query زير هر کد ايالتی را فقط يک بار باز می گرداند به طور وضوح ليستی که شما جستجو می کنيد.

SELECT DISTINCT State From Customer
راهنمايی: همتای کليد واژه Distinct ، All می باشد که SQL Server را برای بازگرداندن همه سطرها آگاه می سازد خواه آن واحد باشد يا خير. از موقعی که اين يک عملکرد پيش فرض از يک عبارت SELECT می باشد All به طور معمول استفاده نمی گردد. اما شما ممکن تصميم بگيريد به در برداشتن آن اگر ساختار دستور Query را بيشتر قابل فهم سازيد.

استفاده کردن از SELECT DISTINCT
کليد واژه Distinct می تواند در عبارت SQL از Query Distinct يا به وسيله تنظيمات Properties از Query مشخص گردد.

ايجاد کردن Distinct Query با استفاده از قاب دياگرام
1- Query Designer را برای جدول Oils به وسيله کليک راست کردن نام جدول در قاب Details باز کرده روی جدول Open رفته و همه سطرهای بازگشتی را انتخاب می کنيم.

2- قاب دياگرام را به وسيله کليک کردن روی دکمه قاب دياگرام در نوار ابزار Query Designer نشان می دهيم.

3- دکمه Add Table را کليک می کنيم. Query Designer کادر محاوره ای Add Table را نشان می دهد.

4- Plantparts را در ليست جدول انتخاب می کنيم و سپس Add را کليک می کنيم. Query Designer جدول را به Query اضافه می کند.

5- Close را برای بستن کادر محاوره ای کليک می کنيم.

6- دکمه قاب SQL را در نوار ابزار Query Designer کليک می کنيم. قاب SQL ، Query Designer را نشان می دهد.

7- علامت * بعد از کليد واژه SELECT را حذف می کنيم.

8- دکمه قاب SQL را در نوار ابزار Query Designer کليک می کنيم (OK را اگر Query Designer يک متن خطا درباره ساختار دستور عبارت SELECT نشان می دهد کليک می کنيم). Query Designer قاب SQL را پنهان می سازد.

مهم: زمانی که شما Query Designer را باز می کنيد حالت SQL پيش فرض معمولاً SELECT* می باشد. ستون ويژه در قاب دياگرام به سبب اينکه آنها به ليست ستون اضافه می شوند انتخاب می گردند. مايکروسافت اين را يک ويژگی در نظر می گيرد.

9- در قاب دياگرام فقط ستون Plantpart را از جدول Plantparts برای نشان دادن انتخاب می کنيم.

10- دکمه Run را برای اجرای مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer هر مقدار Plantpart را چندين بار ليست می کند.

11- در يک ناحيه خالی از قاب دياگرام کليک راست کرده و Properties را انتخاب می کنيم. Query Designer کادر محاوره ای Properties را نشان می دهد.

12- گزينه مقادير Distinct را انتخاب می کنيم.

13- Close را برای بستن کادر محاوره ای کليک می کنيم.

14- دکمه Run را برای اجرای مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer هر مقدار را فقط يک بار نشان می دهد.

ايجاد کردن يک SELECT DISTINCT با استفاده از قاب SQL
1- قاب دياگرام را پنهان ساخته و قاب SQL را نشان می دهيم.

2- عبارت SELECT موجود را با متن زير جايگزين می کنيم.
SELECT DISTINCT Plant Types Plant Type
FROM Oils INNER Join
Plant Types ON Oils Plant Type ID=Plant Types Plant Type ID

3- دکمه Run را برای اجرا مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer مقدار PlantType متمايز که به وسيله جدول Oils بازگشت شده را نشان می دهد.


شناختن GROUP BY
کليد واژه Distinct امر می کند. SQL Server را به بازگرداندن سطرهای واحد نظر به اينکه شرط GROUP BY ، SQL Server را به ترکيب سطرها با مقادير يکسان در ستون يا ستونهای مشخص شده در شرط در داخل سطر تکی امر می کند.

مهم: هر ستونی که در شرط GROUP BY شامل می باشد بايد در خروجی Query شامل گردد.
شرط GROUP BY اغلب با يک aggregate Function استفاده می گردد. يک aggregate Function محاسبات در مجموعه از مقادير را به انجام می رساند و يک نتيجه تک مقداری را باز می گرداند. رايج ترين گزينه های به هم پيوسته استفاده شده در پرس و جوهایGROUP BY ، MIN می باشد که کوچکترين مقادير را در مجموعه باز می گرداند. MAX که بزرگترين مقادير در مجموعه را باز می گرداند و COUNT که تعدادی از مقادير را در يک مجموعه باز می گرداند.

استفاده کردن از GROUP BY
شرط GROUP BY می تواند مشخص شود با استفاده کردن از هر يک از قابها در Query Designer ، اما قابهای SQL و Grid بيشترين کنترل را فراهم می سازد.

ايجاد کردن يک GROUP BY Query با استفاده از قاب Grid
1- قاب SQL را پنهان ساخته و قاب Grid را نشان می دهيم.

2- ستون OilName را برای Query اضافه می کنيم.

3- دکمه Group By را در نوار ابزار Query Designer کليک می کنيم. Query Designer يک ستون Group By برای شبکه اضافه می کند و هر دوی مقادير را برای Group By قرار می دهد.

4- سل Group By را برای تغيير دادن سطر OilName به Count تغيير می دهيم.

5- دکمه Run را برای اجرا مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer تعدادی از Oils را برای هر PlantType نشان می دهد.


ايجاد کردن يک Group By Query با استفاده از قاب SQL
1- قاب شبکه را پنهان ساخته و قاب SQL را نشان می دهيم.

2- عبارت SELECT موجود را با متن زير جايگزين می کنيم.
SELECT Plant parts Plant part Count (Oils Oil Name) As Number Of Oils
FROM Oils INNER Join
Plant parts ON Oils Plant part ID=Plant parts Plant part ID
GROUP BY Plant parts Plant part

3- دکمه Run را برای اجرای مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer مقدار oils برای هر Plantpart نشان می دهد.

استفاده کردن از شرط HAVING
شرط Having سطرهای بازگردانده شده به وسيله شرط GROUP BY را از همان راهی که يک شرط Where سطرهای بازگردانده شده را به وسيله شرط SELECT محدود می سازد. هر دو شرط Where و Having می تواند در يک عبارت SELECT شامل شود که شرط Where قبل از گروه بندی علميات و شرط Having بعد از آن به کار برده می شود. ساختار دستور شرط Having همانند شرط Where می باشد به استثنای اينکه شرط Having می تواند شامل يکی از توابعهای به هم پيوسته باشد که در ليست ستونها از شرط SELECT قرار می گيرد. اگر چه شما بايد توابع به هم پيوسته را تکرار کنيد. برای مثال شرط Having که در حالت زير استفاده شده صحيح می باشد.

SELECT Plant parts Plant part Count (Oils Oil Name) As Number Of Oils
FROM Oils INNER Join
Plant parts ON Oils Plant part ID=Plant Parts Plant part ID
GROUP BY Plant parts Plant part
HAVING Count (Oils Oil Name)>3
اگر چه شما نمی توانيد از اسم مستعار برای تابع Count در شرط Having استفاده کنيد. بنابراين شرط Having زير درست نخواهد بود.
HAVING Number Of Oils>3

ايجاد کردن يک Query با استفاده از HAVING در قاب Grid
1- قاب SQL را پنهان ساخته و قاب Grid را نمايش می دهيم.

2- 5Add> را برای سل مورد نظر از ستون oil Name قرار می دهيم.

3- دکمه Run در نوار ابزار Query Designer را برای اجرای مجدد Query کليک می کنيم.


ايجاد کردن يک Query با استفاده از HAVING در قاب SQL
1- قاب Grid را پنهان ساخته و قاب SQL را نشان می دهيم.

2- شرط Having را برای HAVING (Count (Oils Oil Name)<5) تغيير می دهيم.

3- دکمه Run در نوار ابزار Query Designer را برای اجرای مجدد Query کليک می کنيم. Query Designer فقط آن Plantparts که Oils اشتراکی کمتر از 5 دارد را نشان می دهد.
منبع : کامپیوتر من