PDA

مشاهده نسخه کامل : نسخه برداری کردن و باز گرداندن پايگاه داده هاSecurity
03-02-07, 09:33
هيچ مسئله ای نيست که چگونه زمينه قرار دادن يک تکنولوژی معتبر باشد. مواردی که اتفاق می افتد: قصورهای سخت افزارهای کامپيوتر، نرم افزارهای بر هم خورده که از دور خارج می شوند و اشتباهات که کاربرها سبب می شوند بهترين محافظت تان کپی گرفتن منظم از داده ها و ذخيره سازی آنها در جای مطمئن می باشد. که Taking a Backup ناميده می شود. اگر هر موردی پيش آيد شما می توانيد از نسخه پشتيبان برای باز گرداندن پايگاه داده که قبلاً دچار مشکل شده استفاده کرد.

نسخه برداری از يک پايگاه داده
2000 SQL Server چندين راه مختلف برای نسخه برداری از پايگاه داده فراهم می آورد. ساده ترين راه گرفتن Backup کامل يک کپی کامل از پايگاه داده در يک نقطه زمانی خاص می باشد.
راهنمايی:SQL Server اجازه می دهد که نسخه برداريها گرفته شوند هنگامی که پايگاه داده در حال استفاده می باشد و نياز به بستن سيستم برای نگهداری آن نيست. اگر چه انواع اصلی عمليات از طريق Backup نمی تواند به انجام رسد. اينها شامل عملياتی هستند که ساختار پايگاه داده را تغيير می دهند. از قبيل ايجاد کردن و حذف کردن فايل ها يا ايجاد Index ها و به انجام رساندن عملياتهای مرتبط نشده به سيستم Non Logged همچنينSQL Server دومين نوع نسخه برداری را فراهم می آورد که به طور Differential Backup شناخته شده است. يک Differential Backupفقط اطلاعاتی را که از آخرين نسخه برداری کامل تغيير پيدا کرده است ثبت می کند. امتيازات آن اين می باشد که بيشترين محيطهایDifferential Backup از يک نسخه برداری کامل کوچکتر خواهد بود و اينکه فرآيند نسخه برداری سريعتر خواهد شد.

راهنمايی: Differential Backup مفهوم می شود اگر يک درصد کمی از داده ها ممکن برای شما تغيير بيابد، برای مثال يک Differential Backup روزانه بسازيد و نسخه برداری کامل را يک بار در هفته صورت دهيد. سومين نوع سيستم نسخه برداری به وسيله SQL Server فراهم می گردد يک Transaction Log Backup می باشد. Kg Transaction يک رکوردی از همه تراکنش ها انجام شده است که برخلاف پايگاه داده همان Transaction Log است که آخرين بار نسخه برداری شده است.

راهنمايی:Backups Transaction Log همچنين به شما اجازه باز گرداندن يک پايگاه داده برای يک نقطه زمانی خاص می دهد اين می تواند مفيد واقع شود. برای مثال يک اشتباه اپراتور باعث نادرست وارد شدن اطلاعات در داخل يک پايگاه داده شود.
شما می توانيد از يک Transaction Log برای باز گرداندن پايگاه داده در حالتی که آن قبلاً بوده برای اضافه کردن اطلاعات غلط استفاده کنيد.
SQL Server از Transaction Log برای بازگرداندن پايگاه داده به طور خودکار استفاده می کند اگرServer پذيرفته شود. شما می توانيد آن را برای نسخه برداری از داده هايتان در ترکيب با يک نسخه برداری کامل يا Full And Differential Backupاستفاده کنيد. امتيازاتTransaction Log Backup هست از بيشترين تفصيل های نتايج فايل Backup که کوچکتر از Differential Backup ياFull می باشد.
راهنمايی: در بعضی از حالات يک Transaction Log Backup ممکن بزرگتر از نسخه برداری يک پايگاه داده شود. برای مثال اگر يک گروه کوچک از رکوردها نسبتاً به طور پی در پی تغيير داده شود در اين حالتها، شما می توانيد همچنين يک نسخه برداری کامل يا Transaction Log Backupsبه طور متناوب بگيريد.

نسخه برداری يک پايگاه داده با استفاده کردن از Database Backup Wizard

مهم: اگر شما هنوز نمونه پايگاه داده را نصب نکرده ايد، نخست آن را انجام داده قبل از اينکه به اين درس برگرديم.
1- در درخت Consol پايگاه داده Aromatherapy را انتخاب می کنيم.SQL Server يک ليست از شئی های پايگاه داده ها را در قابDetails نشان می دهد.

2- دکمهWizard روی نوار ابزارEnterprise Manager را کليک می کنيم. SQL Server کادر محاوره ای Select Wizard را نشان می دهد.

3- در بخش Manager ، Backup Wizard را کليک می کنيم. SQL Server اولين صفحه از Create Database Backup Wizard را نشان می دهد.

4- Next را کليک کرده ويزارد يک صفحه را نشان داده که به انتخاب پايگاه داده برایBackup سؤال می کند.

5- اطمينان حاصل کنيد کهAromatherapy در کادر Combo انتخاب می شود و سپس Nextرا کليک می کنيم. ويزارد صفحه ای را نشان می دهد که از شما برای نام و شرحBackup سؤال می کند.

6- در کادر Description ،Lesson 2 Backup را تايپ می کنيم.

7- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان می دهد که سؤال می کند کدام نوع از Backup را شما می خواهيد به انجام رسانيد: يکBackup کامل، يکBackup متفاوت با يک Transaction Log Backup .

8- در اين تمرين ما يکBackup کامل را به انجام خواهيم رساند بنابراين Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان می دهد که از شما به انتخاب مقصدBackup می پرسد.

9- دکمه Browse را کليک می کنيم. ويزارد کادر محاوره ایBackup Device Location را نشان می دهد.

10- پوشه را آنجايی که فايلهای تمرينی را نصب کرده ايد هدايت می کنيم.

مهم: در يک محيط توليد شما هرگز نبايد نسخه برداريها را روی ابزار فيزيکی ذخيره سازيد به طوری که پايگاه داده ها وجود دارند. معمولاً آنها را در جای مطمئن به طور بهتر در محل ديگر ذخيره می کنيم.
11- OK را برای برگشت به ويزارد کليک می کنيم. در بخشProperties ، شما می توانيد Append Back Up Media يا Over Write Back Up Media را انتخاب کنيد.

12- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه ای را نشان می دهد و از شما برای رسيدگی و زمانبندی کردن جزئيات سؤال می کند.

13- در اين مثال نياز بهSQL Server برای رسيدگی به نسخه برداری نداريم. بنابراين بر چسب Backup Set Expiration Data و Checkbox Media Set Name را انتخاب نمی کنيم.

14- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه رسيدگی کننده انتخابهايی که شما ساخته ايد را نشان می دهد.
راهنمايی:Media , SQL Server نسخه برداری را در دستگاهMedia سازماندهی می کند. يک دستگاه Media می توانيد يک فايل تک ديسک شود يا يک مجموعه20 تايی يا بيشتر از نوارهای نسخه برداری شود.

15- Finish را کليک می کنيم. The Create Database Backup Wizard يک کادر محاوره ای پيشرفته را نشان می دهد هنگامی که آن نسخه برداری را به انجام می رساند و سپس يک متن اشاره می کند که نسخه برداری به طور موفقيت آميز تمام شده است.

راهنمايی: همچنين شما می توانيد از يک پايگاه داده با انتخاب پايگاه دادهBackup روی منوی محتويات پايگاه داده نسخه برداری کنيد. اين گزينه يک کادر محاوره ايی دقيق تر از استفاده کردنThe Create Database Backup می باشد اما همه گزينه ها شبيه می باشند.

باز گرداندن يک پايگاه داده
بديهی است که ساختن Backup هايی داده هايتان زياد استفاده نمی شود مگر اينکه شما چندين راه برای برگرداندن آن داده ها در داخل سيستم توليدتان در حوادث موفقيت ناآميز داشته باشيد. که بازگرداندن پايگاه داده ها ناميده می شود و Enterprise Manager آن را به آسانی نسخه برداری پايگاه داده ها باز می گرداند.

بازگرداندن يک پايگاه داده
1- پايگاه دادهAromatherapy را در درخت Consoleکليک راست کرده، روی همه Task ها رفته و سپس Restore Databaseرا کليک می کنيم. SQL Serverکادر محاوره ایRestore Database را نشان می دهد.

2- OK را کليک می کنيم. SQL Server يک کادر محاوره ای Progressرا نشان می دهد هنگامی که آن عمل Restore را به انجام می رساند و سپس يک متن نشان می دهد کار Restore به طور موفقيت آميز کامل شده است.

استفاده کردنThe Database Maintenance Plan Wizard
تاكنون در اين درس شما آموخته ايد كه چگونه پايگاه داده ها را نسخه برداری و بازگردانيد. اما نسخه برداريها بايد به طوري منظم به انجام برسد و آن آسان مي باشد فراموش كردن انجام آنها، SQL Server يك مكانيزم براي شما براي به انجام رساندن نسخه برداريها به طور خودكار در برنامه زمان بندي شده فراهم مي سازد، چندين راه براي انجام آن وجود دارد. اما ساده ترين راه آن استفاده كردن ازThe Database Maintenance Plan Wizard مي باشد كه اجازه مي دهد به شما براي زمانبندي چندين كار نگهداري كه بايد به طور منظم انجام شود. بيشترين اطلاعات آن به روز كردن آمارهاي پايگاه داده ها مي باشد. SQL Server اطلاعاتي درباره توزيع آماری در جداول را نگهداري مي كند. اين اطلاعات به وسيله SQL Server براي تعيين پر بازده ترين روش بازيابي اطلاعات استفاده می شود. اگر چه به مرور زمان اين داده ها قطعي مي شوند همان طوري كه داده ها تغيير يافته و داده هاي جديد اضافه مي شود. SQL Server به طور خودكار متناوباً اطلاعات آماري را به روز مي سازد. اما شما مي توانيد آن را براي به روز رساني اين اطلاعات در زمانهاي مشخص شده با استفاده از Database Maintenance Plan Wizard امر كنيد. به طور كلي شما مي توانيد از Database Maintenance Plan Wizard براي زمان بندي SQL Server براي به انجام رساندن منظم تستهاي بي نقص استفاده کنيد. اينها تستهاي سطح پايين از بي نقصي فيزيكي کاربر و جدول سيستم هستند. بالاخره شما مي توانيد از Database Maintenance Plan Wizard براي راه اندازي Log Shipping استفاده كنيد. كه يك روشي براي نگهداري خودكار يك Server Back Up به وسيله كپي گرفتن دائمي از Transaction Logs براي Server مي باشد. يك رويه نگهداري پايگاه داده واحد مي تواند در هر تركيبي اين وظايف را به انجام رساند. به طور اضافی شما مي توانيد SQL Server داشته باشيد كه يك گزارش روي نتايجي از وظايف كه به انجام مي رسد ايجاد كند. اين گزارش مي تواند براي يك دايركتوري مشخص شده به عنوان يك فايل متني يا سند Html و يا آن مي تواند براي يك اپراتور پست الكترونيكي شود. در تمرين زير، ما به آساني يك نسخه برداری منظم را برپا مي كنيم.

ايجاد كردن يك رويه نگهداري ماهانه براي نسخه برداري از يك پايگاه داده
1- پايگاه داده Aromatherapy را در درخت Console انتخاب مي كنيم. SQL Server يك ليستي از شئی هاي پايگاه داده را در قاب Details نشان مي دهد.

2- دكمه ويزارد را روي نوار ابزار Enterprise Manager كليك مي كنيم SQL Server كادر محاوره اي Select Wizard را نشان مي دهد.

3- Database Maintenance Plan Wizard را در قسمت Manager انتخاب مي كنيم. SQL Server اولين صفحه از Database Maintenance Plan Wizard را نشان مي دهد.

4- Next را کليک می کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد كه از شما براي انتخاب پايگاه داده كه شما بر آن يك رويه نگهداري ايجاد كرده ايد. از زماني كه Aromatherapy در درخت Console انتخاب شده وقتي كه شما ويزارد را شروع مي كنيد آن به طور پيش فرض انتخاب خواهد شد. اما شما مي توانيد به وسيله چك كردن گزينه هاي مناسب در اين كادر محاوره اي انتخاب را تغيير دهيد.

5- Next را کليک می کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و از شما سؤال مي كند براي انتخاب اطلاعات بهينه براي اينكه به روز شود.

6- Next را کليک می کنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد سؤال مي كند كه آيا Integrity Checksرا انجام دهد.

7- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد از شما براي مشخص كردن رويه نسخه برداری پايگاه داده ها سؤال مي كند. براي اين تمرين همه تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم و تغييرات را فقط در مورد زمانبندي Back Up صورت مي دهيم.

8- Change را براي تغيير زمان بندي Back Up كليك مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي Edit Recurring Job Schedule را نشان مي دهد.

9- در گروهOccurs ، Monthly را انتخاب مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي را براي نمايش دادن گزينه ها براي نسخه برداريهاي ماهانه تغيير مي دهد.
10- دكمه Option را براي زمان بندي Backup برای اولين يكشنبه از هر ماه انتخاب مي كنيم.

11- OK را براي باز گرداندن Database Maintenance Plan Wizard كليك مي كنيم.

12- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را براي پرسيدن درباره دايركتوريBackup نشان مي دهد.
مهم: اگر شما Database Maintenance Plan Wizard را براي زمانبندي ديگر كارهاي نگهداري استفاده كنيد و گزينهBackup را انتخاب كنيد اين صفحه نشان داده نخواهد شد.

13- استفاده كردن از دكمهOption دايركتوري را انتخاب مي كنيم و سپس دكمه Browse را كليك مي كنيم. ويزارد كادر محاوره اي Find Backup Directory را نشان مي دهد.

14- دايركتوري را دنبال كرده تا جايي كه فايل Sample نصب مي شوند و سپسOK را كليك مي كنيم. كادر محاوره اي The Find Backup Directory بسته مي شود.

15- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد به پرسيدن اينكه آياTransaction Log در طرحBackup موجود است.

مهم: شما بايد از اين صفحه، بيشتر از صفحه اي كه مي پرسد از شما براي شامل شدن پايگاه داده در طرح Maintenance ، اگر شما فقط بخواهيد يكTransaction Log Backup را به انجام رسانيد (بيشتر از يك پايگاه داده کامل).

16- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و سؤال مي كند براي توليد يك گزارش، زماني كه طرح تكميل مي گردد.

17- Next را كليك مي كنيم. ويزارد يك صفحه را نشان مي دهد و درباره ذخيره كردن تاريخچه Maintenance روي Server محلي سؤال مي كند. براي اين مثال تنظيمات پيش فرض را مي پذيريم.

18- Next را كليك مي كنيم.The Database Maintenance Plan Wizard يك صفحه براي تأييد انتخاباتي كه شما ساخته ايد نشان مي دهد.

19- Cancel را كليك مي كنيم.

مهم: معمولاَ شما Finish را براي ابزار طرح Maintenance كليك خواهيد كرد، اما ما حالا آن را نخواهيم انجام داد تا زماني كه فقط پايگاه داده تمريني وجود دارد.
راهنمايي: طرحهاي نگهداري در درخت Console در پوشه Manager قابل ديدن مي باشد. شما مي توانيد ببينيد و طرح نگهداري را به وسيله دابل کليک كردن آن در قاب Details ويرايش كنيد.
منبع مقاله : کامپیوتر من