PDA

مشاهده نسخه کامل : سر فایلها در Csaeed25
13-04-08, 20:28
دروود!
اگه امکانش باشه من یر فایلها(اونایی که با #include)شروع میشه مثل "conio.h" or "stdio.h" !
و یه توضیح مختصر در باره عملکرد مهمتریناشون
سپاس:give_rose:

K A S R A
15-04-08, 01:42
دروود!
اگه امکانش باشه من یر فایلها(اونایی که با #include)شروع میشه مثل "conio.h" or "stdio.h" !
و یه توضیح مختصر در باره عملکرد مهمتریناشون
سپاس:give_rose:

سلام ... رک و راست بت بگم امکانش نیست ...++C بیشتر از این حرفا سرفایل داره ... VStudio 2008 نزدیک 4000 تا Library و سرفایل و کلاس و ...از این حرفا داره , به غیر از Plugin هاش مثه DirectX SDK که همین آخری نزدیک 2500 سرفایل به VStudio اظافه می کنه .
خلاصه تو هر زمینه ای که بخوای برنامه بنویسی کلی سرفایل داره ...

یه Search تو MSDN بزن ببین چه خبره ....
این چنتا سرفایلو از MSDN در آوردم . برای هر کدومش کلی Description نوشته .:great:

The following Standard C++ Library header files are documented:
<algorithm> (Only the registered members can see the link)
<bitset> (Only the registered members can see the link)
<complex> (Only the registered members can see the link)
<deque> (Only the registered members can see the link)
<exception>
<fstream> (Only the registered members can see the link)
<functional> (Only the registered members can see the link)
<hash_map> (Only the registered members can see the link)
<hash_set> (Only the registered members can see the link)
<iomanip> (Only the registered members can see the link)
<ios> (Only the registered members can see the link)
<iosfwd> (Only the registered members can see the link)
<iostream> (Only the registered members can see the link)
<iso646.h> (Only the registered members can see the link)
<istream> (Only the registered members can see the link)
<iterator> (Only the registered members can see the link)
<limits> (Only the registered members can see the link)
<list>
<locale> (Only the registered members can see the link)
<map> (Only the registered members can see the link)
<memory> (Only the registered members can see the link)
<new> (Only the registered members can see the link)
<numeric> (Only the registered members can see the link)
<ostream> (Only the registered members can see the link)
<queue> (Only the registered members can see the link)
<set> (Only the registered members can see the link)
<sstream> (Only the registered members can see the link)
<stack> (Only the registered members can see the link)
<stdexcept> (Only the registered members can see the link)
<streambuf> (Only the registered members can see the link)
<string> (Only the registered members can see the link)
<strstream> (Only the registered members can see the link)
<utility> (Only the registered members can see the link)
<valarray> (Only the registered members can see the link)
<vector> (Only the registered members can see the link)


In addition, the following C++ wrappers are documented:
<cassert> (Only the registered members can see the link)
<cctype> (Only the registered members can see the link)
<cerrno> (Only the registered members can see the link)
<cfloat> (Only the registered members can see the link)
<ciso646> (Only the registered members can see the link)
<climits> (Only the registered members can see the link)
<clocale> (Only the registered members can see the link)
<cmath> (Only the registered members can see the link)
<csetjmp> (Only the registered members can see the link)
<csignal> (Only the registered members can see the link)
<cstdarg> (Only the registered members can see the link)
<cstddef> (Only the registered members can see the link)
<cstdio> (Only the registered members can see the link)
<cstdlib> (Only the registered members can see the link)
<cstring> (Only the registered members can see the link)
<ctime> (Only the registered members can see the link)
<cwchar> (Only the registered members can see the link)
<cwctype> (Only the registered members can see the link)

saeed25
17-04-08, 09:33
سلام ... رک و راست بت بگم امکانش نیست ...++C بیشتر از این حرفا سرفایل داره ... VStudio 2008 نزدیک 4000 تا Library و سرفایل و کلاس و ...از این حرفا داره , به غیر از Plugin هاش مثه DirectX SDK که همین آخری نزدیک 2500 سرفایل به VStudio اظافه می کنه .
خلاصه تو هر زمینه ای که بخوای برنامه بنویسی کلی سرفایل داره ...

یه Search تو MSDN بزن ببین چه خبره ....
این چنتا سرفایلو از MSDN در آوردم . برای هر کدومش کلی Description نوشته .:great:

The following Standard C++ Library header files are documented:
<algorithm> (Only the registered members can see the link)
<bitset> (Only the registered members can see the link)
<complex> (Only the registered members can see the link)
<deque> (Only the registered members can see the link)
<exception>
<fstream> (Only the registered members can see the link)
<functional> (Only the registered members can see the link)
<hash_map> (Only the registered members can see the link)
<hash_set> (Only the registered members can see the link)
<iomanip> (Only the registered members can see the link)
<ios> (Only the registered members can see the link)
<iosfwd> (Only the registered members can see the link)
<iostream> (Only the registered members can see the link)
<iso646.h> (Only the registered members can see the link)
<istream> (Only the registered members can see the link)
<iterator> (Only the registered members can see the link)
<limits> (Only the registered members can see the link)
<list>
<locale> (Only the registered members can see the link)
<map> (Only the registered members can see the link)
<memory> (Only the registered members can see the link)
<new> (Only the registered members can see the link)
<numeric> (Only the registered members can see the link)
<ostream> (Only the registered members can see the link)
<queue> (Only the registered members can see the link)
<set> (Only the registered members can see the link)
<sstream> (Only the registered members can see the link)
<stack> (Only the registered members can see the link)
<stdexcept> (Only the registered members can see the link)
<streambuf> (Only the registered members can see the link)
<string> (Only the registered members can see the link)
<strstream> (Only the registered members can see the link)
<utility> (Only the registered members can see the link)
<valarray> (Only the registered members can see the link)
<vector> (Only the registered members can see the link)


In addition, the following C++ wrappers are documented:
<cassert> (Only the registered members can see the link)
<cctype> (Only the registered members can see the link)
<cerrno> (Only the registered members can see the link)
<cfloat> (Only the registered members can see the link)
<ciso646> (Only the registered members can see the link)
<climits> (Only the registered members can see the link)
<clocale> (Only the registered members can see the link)
<cmath> (Only the registered members can see the link)
<csetjmp> (Only the registered members can see the link)
<csignal> (Only the registered members can see the link)
<cstdarg> (Only the registered members can see the link)
<cstddef> (Only the registered members can see the link)
<cstdio> (Only the registered members can see the link)
<cstdlib> (Only the registered members can see the link)
<cstring> (Only the registered members can see the link)
<ctime> (Only the registered members can see the link)
<cwchar> (Only the registered members can see the link)
<cwctype> (Only the registered members can see the link)
با درود بر شما کسرای گرامی
بله من هم می دونستم که خیلیه اما از بخت بد ما یه استاد داریم گفته همه اینها رو می خوام!!!!!
اگر امکان داره شما یه زحمت دیگه ای بکشید،یکی تعداد دقیق سرفایل ها رو بگید،و یکی هم پر کاربردترین هاش رو،تعدادشون مهم نیست،ولی به همراه عملکرد هرکدوم بگید
بسیار سپاسگزارم:give_rose:

K A S R A
17-04-08, 22:25
سلام ... چون خیلی می خوامت :love:
توی ++C استاندارد 51 سرفایل و 16 تا هم کتابخونه داره ... ولی هر کامپایلری خودش تعداد زیادی سر فایل به این مجموعه اظافه می کنه ...
زحمت ترجمش با خودته ... :1. (38):


STL. These are indicated below with the notation (STL):

<algorithm> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining numerous templates that implement useful algorithms

<bitset> (Only the registered members can see the link) -- for defining a template class that administers sets of bits

<complex> (Only the registered members can see the link) -- for defining a template class that supports complex arithmetic
<deque> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining a template class that implements a deque container
<exception> (Only the registered members can see the link) -- for defining several functions that control exception handling
<fstream> (Only the registered members can see the link) -- for defining several iostreams template classes that manipulate external files
<functional> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining several templates that help construct predicates for the templates defined in <algorithm> (Only the registered members can see the link) and <numeric> (Only the registered members can see the link)
<iomanip> (Only the registered members can see the link) -- for declaring several iostreams manipulators that take an argument
<ios> (Only the registered members can see the link) -- for defining the template class that serves as the base for many iostreams classes
<iosfwd> (Only the registered members can see the link) -- for declaring several iostreams template classes before they are necessarily defined
<iostream> (Only the registered members can see the link) -- for declaring the iostreams objects that manipulate the standard streams
<istream> (Only the registered members can see the link) -- for defining the template class that performs extractions
<iterator> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining several templates that help define and manipulate iterators
<limits> (Only the registered members can see the link) -- for testing numeric type properties
<list> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining a template class that implements a doubly linked list container
<locale> (Only the registered members can see the link) -- for defining several classes and templates that control locale-specific behavior, as in the iostreams classes
<map> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining template classes that implement associative containers that map keys to values
<memory> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining several templates that allocate and free storage for various container classes
<new> (Only the registered members can see the link) -- for declaring several functions that allocate and free storage
<numeric> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining several templates that implement useful numeric functions
<ostream> (Only the registered members can see the link) -- for defining the template class that performs insertions
<queue> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining a template class that implements a queue container
<set> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining template classes that implement associative containers
a singly linked list container
<sstream> (Only the registered members can see the link) -- for defining several iostreams template classes that manipulate string containers
<stack> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining a template class that implements a stack container
<stdexcept> (Only the registered members can see the link) -- for defining several classes useful for reporting exceptions
<streambuf> (Only the registered members can see the link) -- for defining template classes that buffer iostreams operations
<string> (Only the registered members can see the link) -- for defining a template class that implements a string container
<strstream> (Only the registered members can see the link) -- for defining several iostreams classes that manipulate in-memory character sequences
<typeinfo> (Only the registered members can see the link) -- for defining class type_info, the result of the typeid operator
<utility> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining several templates of general utility
<valarray> (Only the registered members can see the link) -- for defining several classes and template classes that support value-oriented arrays
<vector> (Only the registered members can see the link) -- (STL) for defining a template class that implements a vector container

The Standard C++ library works in conjunction with the headers from the

Standard C library (Only the registered members can see the link%20C%20Library), sometimes with small alterations. The headers come in two forms, new (C++) and traditional (C). The new-form headers are:

<cassert> (Only the registered members can see the link) -- for enforcing assertions when functions execute
<ccomplex> (Only the registered members can see the link) -- for performing complex arithmetic
<cctype> (Only the registered members can see the link) -- for classifying characters
<cerrno> (Only the registered members can see the link) -- for testing error codes reported by library functions
<cfenv> (Only the registered members can see the link) -- for controlling IEEE-style floating-point arithmetic
<cfloat> (Only the registered members can see the link) -- for testing floating-point type properties
<cinttype.h> (Only the registered members can see the link) -- for converting various integer types
<ciso646> (Only the registered members can see the link) -- for programming in ISO 646 variant character sets
<climits> (Only the registered members can see the link) -- for testing integer type properties
<clocale> (Only the registered members can see the link) -- for adapting to different cultural conventions
<cmath> (Only the registered members can see the link) -- for computing common mathematical functions
<csetjmp> (Only the registered members can see the link) -- for executing nonlocal goto statements
<csignal> (Only the registered members can see the link) -- for controlling various exceptional conditions
<cstdarg> (Only the registered members can see the link) -- for accessing a varying number of arguments
<cstdbool.h> (Only the registered members can see the link) -- for defining a convenient Boolean type name and constants
<cstddef> (Only the registered members can see the link) -- for defining several useful types and macros
<cstdint.h> (Only the registered members can see the link) -- for defining various integer types with size constraints
<cstdio> (Only the registered members can see the link) -- for performing input and output
<cstdlib> (Only the registered members can see the link) -- for performing a variety of operations
<cstring> (Only the registered members can see the link) -- for manipulating several kinds of strings
<ctgmath.h> (Only the registered members can see the link) <ctime> (Only the registered members can see the link) -- for converting between various time and date formats
<cwchar> (Only the registered members can see the link) -- for manipulating wide streams (Only the registered members can see the link%20stream) and several kinds of strings
<cwctype> (Only the registered members can see the link) -- for classifying wide characters (Only the registered members can see the link-Character%20Encoding)

Standard C LibraryThe traditional Standard C library headers, which is also a part of the Standard C++ Library, are:

<assert.h> (Only the registered members can see the link) -- for enforcing assertions when functions execute
<complex.h> (Only the registered members can see the link) -- for performing complex arithmetic
<ctype.h> (Only the registered members can see the link) -- for classifying characters
<errno.h> (Only the registered members can see the link) -- for testing error codes reported by library functions
<fenv.h> (Only the registered members can see the link) -- for controlling IEEE-style floating-point arithmetic
<float.h> (Only the registered members can see the link) -- for testing floating-point type properties
<inttypes.h> (Only the registered members can see the link) -- for converting various integer types
<iohw.h> (Only the registered members can see the link) [added with TR18015/TR18037] -- for writing portable I/O hardware drivers in C
<iso646.h> (Only the registered members can see the link) -- for programming in ISO 646 variant character sets
<limits.h> (Only the registered members can see the link) -- for testing integer type properties
<locale.h> (Only the registered members can see the link) -- for adapting to different cultural conventions
<math.h> (Only the registered members can see the link) -- for computing common mathematical functions
<setjmp.h> (Only the registered members can see the link) -- for executing nonlocal goto statements
<signal.h> (Only the registered members can see the link) -- for controlling various exceptional conditions
<stdarg.h> (Only the registered members can see the link) -- for accessing a varying number of arguments
<stdbool.h> (Only the registered members can see the link) -- for defining a convenient Boolean type name and constants
<stddef.h> (Only the registered members can see the link) -- for defining several useful types and macros
<stdint.h> (Only the registered members can see the link) -- for defining various integer types with size constraints
<stdio.h> (Only the registered members can see the link) -- for performing input and output
<stdlib.h> (Only the registered members can see the link) -- for performing a variety of operations
<string.h> (Only the registered members can see the link) -- for manipulating several kinds of strings
<tgmath.h> (Only the registered members can see the link) -- for declaring various type-generic math functions
<time.h> (Only the registered members can see the link) -- for converting between various time and date formats
<uchar.h> (Only the registered members can see the link) [added with TR19769] -- for manipulating 16-bit and 32-bit UNICODE wide characters
<wchar.h> (Only the registered members can see the link) -- for manipulating wide streams (Only the registered members can see the link%20stream) and several kinds of strings
<wctype.h> (Only the registered members can see the link) -- for classifying wide characters (Only the registered members can see the link-Character%20Encoding)اینم لینک منبعش ...

Only the registered members can see the link%20C++%20Library

موفق باشی
:11():

shoshoo
10-06-09, 11:00
age mishe javabe fasle 1ke ketabe c ro baram bezarid mer30

MoBiN.R
11-06-09, 13:33
age mishe javabe fasle 1ke ketabe c ro baram bezarid mer30

به تاپیک "حل تمرین کتاب های C++ جعفرنژاد" در بخش مرکزی انجمن برنامه نویسی مراجعه فرمایید