PDA

مشاهده نسخه کامل : تخت جمشیدsoheyl
09-04-08, 23:16
ساختمان تخت جمشید در زمان داریوش اول در حدود518 ق . م ، آغاز شد. نخست صفه یاتختگاه بلندی را آماده کردند و روی آنتالار آپاداناو پله های اصلی و کاخ تچرا راساختند . پس از داریوش ، پسرشخشایارشاتالار دیگری را بنامتالار هدیشرا بنا نمود و طرح بنایتالار صد ستونرا ریخت . اردشیر اولتالار صد ستون را تمام کرد . اردشیر سوم ساختمان دیگری را آغاز کرد که ناتمام ماند . این ساختمانها بر روی پایههایی ساخته شــده که قسمتـی از آنها صخره های عظیم و یکپارچه بوده و یا آنها را درکوه تراشیده اند .

معماری هخامنشی ، هنری است از نوعتلفیق و ابداعکه از سبک معماریهایبابلوآشورومصر (Only the registered members can see the link) و شهرهای یونانیآسیای صغیروقوم اورارتواقتباس شده و با هنر نمایی وابتکار روح ایرانی نوع مستقلی را از معماری پدید آورده است . هخامنشیان با ساختناین ابنیة عظیم می خواستند عظمت شاهنشاهی بزرگ خود را به جهانیان نشان دهند.
Only the registered members can see the link

اسنادتخت جمشید و کارگران مزد بگیردر اواخر سال 1312 شمسی براثر خاکبرداری درگوشة شمال غربی صفه تخت جمشید قریب چهل هزار لوحه های گلی به شکل و قطع مهرهای نمازبدست آمد .
بر روی این الواح کلماتی بهخط عیلامینوشته شده بود . پس از خواندنمعلوم شد که این الواح عیلامی اسناد خرج ساختمان قصرهای تخت جمشید می باشد . ازمیان الواح بعضی بهزبان پارسیو خط عیلامی است . از کشف اینالواح شهرت نابجایی را که می گفتند قصرهای تخت جمشید مانند اهرام مصر با ظلم و جورو بیگار گرفتن رعایا ساخته شده باطل گشت .
زیرا این اسناد عیلامی حکایت از آندارد که به تمام کارگران این قصرهای زیبا ، اعم از عمله و بنا و نجار و سنگتراش ومعمار و مهندس مزد می دادند و هر کدام از این الواح سند هزینة یک یا چند نفر است .
کارگرانی که در بنای تخت جمشید دست اندرکار بودند ، از ملتهای مختلف چون ایرانیو بابلی و مصری و یونانی و عیلامی و آشوری تشکیل می شدند که همة آنانرعیتدولت شاهنشاهی ایران بشمار می رفتند .

گذشته از مردان ، زنان و دختران نیز به کار گل مشغول بودند . مزدی که بهاین کارگران می دادند غالباً جنسی بود نه نقدی ، که آنرا با یک واحــد پـول بابلیبه نام « شکــل » سنجیده و برابر آن را به جنس پرداخت می کردند . اجناسی را کهبیشتر به کارگران می دادند و مزد آن محسوب می شدعبارت از : گندم (Only the registered members can see the link) وگوشت (Only the registered members can see the link) .
اسکندر مقدونیدر یورش خود بهایران (Only the registered members can see the link A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+) در سال 331 قبل از میلاد، آنرا به آتش کشید.
تاریخنگاران در مورد علت این آتشسوزی اتفاق رای ندارند. عده ای آنرا ناشی از یک حادثه غیر عمدی میدانند ولی برخیکینه توزی و انتقام گیری اسکندر را تلافی ویرانی شهرآتن (Only the registered members can see the link) بدست خشایار شاه علت واقعی این آتش سوزی مهیب میدانند.
Only the registered members can see the link


تصویری ازعظمت کاخهاازآنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده تنها می توان تصویربسیار مبهمی از شکوه و عظمت کاخها در ذهن مجسم کرد. با این همه می توان به مدد یکنقشه تاریخی که جزئیاتمعماری (Only the registered members can see the link C) ساختمان کاخها در آن آمده باشد و اندکی بهره از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی اینکاخها پی برد.

نکته ای که سخت غیر قابل باور می نماید این واقعیت است کهاین مجموعه عظیم و ارزشمند هزاران سال زیر خاک مدفون بوده تا اینکه در اواخردهه1310خورشیدی کشف شد.

چیزی که در نگاه اول در تخت جمشید نظر بیننده را بهخود جلب می کند، کتیبه ها و سنگ نبشته های گذر خشایارشاه است که بهزبان عیلامیو دیگرزبانهای باستانیتحریر شده است. از این گذربه مجموعه کاخهای آپادانا می رسیم، جائی که در آن پادشاهان بار میدادند و مراسم وجشنهای دولتی در آن برگذار می شد.

مقادیر عمده ای طلا و جواهرات در اینکاخها وجود داشته که بدیهی است در جریان تهاجم اسکندر به غارت رفته باشد.
تعدادمحدودی از این جواهرات در موزه ملی ایران نگهداری می شود. بزرگترین کاخ در مجموعهتخت جمشید کاخ مشهور به "صد ستون" است که احتمالا یکی از بزرگترین آثار معماری دورههخامنشیان بوده و داریوش اول از آن به عنوان سالن بارعام خود استفاده می کرده است.
تخت جمشید در 57 کیلومتریشیرازدر جادهاصفهان (Only the registered members can see the link 6) و شیراز واقع شده است.

soheyl
09-04-08, 23:30
البته در مورد آتش سوزی پارسه ( تخت جمشید ) بنده با مقاله بالا که بر گرفته از سایت رشد می باشد مخالفم .