PDA

مشاهده نسخه کامل : لاوازیهVAHID_2008
27-01-08, 11:56
آنتوان لوران دو» کاشف و دانشمند شیمی، فیزیک و اقتصاددان فرانسوی(1794-1743م) از بنیانگذاران شیمی نوین و بانی نامگذاری عناصر و مواد شیمیایی است. لاوازیه هوا را تجزیه کرد و عناصر تشکیل دهنده آن را شناخت و بدین وسیله گاز اکسیژن را کشف کرد و لزوم و اهمیّت آن را در فرایند احتراق نشان داد و به باز ساختن هوا از عناصر اوّلیه آن موفّق شد. این کشف لاوازیه، دانش«ترموشیمی» را پایه گذاشت. وی قانون پایداری مادّه را بدین سان اظهار کرد:«هیچ چیز از بین نمیرود و هیچ چیز به وجود نمیآید، بلکه مادّه پیوسته تغییر شکل میدهد» وی همچنین آب را تجزیه و سپس آن را از عناصر اولیه‏اش باز ساخت. در فیزیک، نخستین اندازه‏گیریهای کالوریمتری را انجام داد. در مقام عضویت در«انجمن رواج سیستم متری» کارهای او در تنظیم و ترویج دستگاه متری با ارزش است. روش بررسی و تحقیق لاوازیه در وزن کردن مواد و عناصر شیمیایی، او را به این نتیجه رسانید که عناصر و مواد شیمیایی در ترکیب، وزن خود را از دست نمیدهند. این کشف در پیشرفت شیمی اثری بسیار گذاشت. لاوازیه افزون بر تاثیر در پیشرفت دانش شیمی و فیزیک، در مسائل اقتصادی و مالی نیز بررسیهایی داشت و در مقام مدیریت بانک اعتبارات فرانسه، از تورّم وپول پیشگیری کرد. لاوازیه در زمان انقلاب کبیر فرانسه، از سال 1789تا 1794م. به هواداری از رژیم مشروطه سلطنتی برخاست و از این رو، به دست انقلابیان دستگیر و پس از محاکمه با گیوتین اعدام شد.