شماره موبایل و اطلاعات تماس را به صورت پابلیک در فروم قرار ندهید .