ببینید کار به کجا رسیده که یوجین کسپرسکی هم وحشت زده شده!!!!

البته قطعا محصولی که در روز آلوده شدن 150 کشور جهان به واناکرای جلوی این تهدید را با رفتارشناسی اش گرفت(بخش anticrypto پادویش) باید هم روس ها و نمایندگانشان در ایران را به وحشت بیاندازد.