رکورد های شرکت کنندگان در GOOC 2010 : Iran Qualification - صفحه 6