ایــران در خان هفتم GOOC 2010 ( فاینال جهانی GOOC 2010 ) - صفحه 2