گوشی های Android One هم به زودی آپدیت اندروید آبنات چوبی را دریافت می کنند