سلام میشه یکاری کرد که گوگل درایو یا one drive ویندوز فقط یک پوشه یا چند پوشه از کامپیوترو همگام سازی کنه هر روز
فقط چند تا پوشه خاص هر یک یا دوروز